Share on Pinterest
There are no images.
Share with your friends


Submit

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Nicole Kroesen, handelend onder de naam “Nicole Kroesen”.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Opdracht: de tussen Nicole Kroesen en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
  b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Nicole Kroesen geleverde diensten.
  c. Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Nicole Kroesen wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Nicole Kroesen is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Nicole Kroesen.
 3. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk door Nicole Kroesen zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Offertes

 1. De offertes die Nicole Kroesen uitbrengt, zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen na dagtekening van kracht. Offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Nicole Kroesen de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.
 2. De opdracht tot het verrichten van de aangeboden diensten komt tot stand door schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail door de opdrachtgever aan Nicole Kroesen. Eventuele wijzigingen daarop zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Tarieven

 1. Alle tarieven in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Alle genoemde tarieven zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

Artikel 4 – betaling

 1. bij vergoeding door werkgever of instantie (opdrachtgever) vindt facturering rechtstreeks plaats aan de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden.
 2. betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Nicole Kroesen.
 3. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag. bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij Nicole Kroesen in staat van faillissement is geraakt.
 4. bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende gebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Nicole Kroesen de vordering op de opdrachtgever uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

Artikel 5 – Annulering & Verzetten van afspraken

 1. Nicole Kroesen behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd is door plotselinge omstandigheden die niet voor haar rekening komen krachtens schuld, wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren.
 2. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Nicole Kroesen gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 3. De overeenkomst kan na onderling overleg door Nicole Kroesen dan wel opdrachtgever/cliënt op ieder gewenst moment worden beëindigd door opzegging. De opdrachtgever/cliënt is bij opzegging verplicht het aantal uren dat cliënt aan begeleiding heeft ontvangen tegen het overeengekomen tarief te vergoeden.
 4. Ingeval van opzegging door de opdrachtgever voordat de eerste afspraak tussen cliënt en Nicole Kroesen heeft plaatsgevonden, is Nicole Kroesen gerechtigd 50 euro aan administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid & geheimhouding

 1. beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst met elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden is niet vertrouwelijk.
 2. Nicole Kroesen zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Nicole Kroesen, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Nicole Kroesen, haar werkwijze of haar rapportages.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. Nicole Kroesen behoudt altijd alle rechten op de door haar samengestelde presentaties, plannen, cursusmaterialen, rapporten, formulieren, etc. ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht bij de opdrachtgever.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan cursusmateriaal e.d. zonder schriftelijke toestemming van Nicole Kroesen noch geheel, noch gedeeltelijk te vermenigvuldigen.
 3. Nicole Kroesen houdt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Nicole Kroesen voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De met opdrachtgever gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Nicole Kroesen zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap uitvoeren.
 2. Nicole Kroesen heeft het recht al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, inclusief waarneming bij calamiteiten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 1 en 7:407 lid 2 bW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aanNicole Kroesen worden verschaft. Als de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Nicole Kroesen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Nicole Kroesen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  a. de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen;
  b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surseance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
  c. opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;
  d. cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.
 2. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Nicole Kroesen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever of cliënt heeft genomen al dan niet in overleg met Nicole Kroesen.
 2. Nicole Kroesen is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening, indien en voor zover deze het gevolg zijn van een grove nalatigheid of een grove tekortkoming.
 3. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Nicole Kroesen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Nicole Kroesen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Nicole Kroesen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Via rechtermuisknop en ‘opslaan als’ kan je hier de pdf versie downloaden.

 

 

 

Gratis ebook

schrijf je nu in en ontvang
gratis het e-book en
mijn Tips en Trucs
 Ik hou zelf ook niet van spam
en ben dus zuinig op jouw gegevens.